A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzedmiot działań ARP S.A.

PKD Opis
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania;
64.91.Z Leasing finansowy;
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery;
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
84.21.Z Sprawy zagraniczne;
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z Działalność muzeów;
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.