A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 208

Dodano: 2017.01.27, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC Zaprasza do przetargu łącznego nr 208 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo władania, na zasadzie dzierżawy, nieruchomości składającej się z działki nr 39/35 o pow. 0,4728 ha oraz działki nr 39/37 o pow. 0,9610 ha oraz budowli i budynku o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3750 m², które wybudowane zostaną na ww. działkach, szczegółowo opisanej  w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Działki nr 39/35 oraz 39/37 położone są w Mielcu, obręb 3 Przemysłowy przy ul. Sołtyka, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC i stanowią użytkowanie wieczyste Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w/w działki położone są w terenie oznaczonym sygnaturą planu „P15” z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy  i magazyny. Działki nr 39/35 oraz 39/37 powstały odpowiednio z podziału następujących działek: 39/24 oraz 39/26. Dla działek nr 39/24 oraz 39/26 Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi Księgę wieczystą nr TB1M/00082025/4.

Dla w/w działek brak jest obciążeń i hipotek.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, p. 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668 w terminie do dnia  24 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, p.107.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości w ramach umowy dzierżawy zawartej z wybranym oferentem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez użytkownika wieczystego w/w działek, ARP S.A. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.286.215.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na bip.arp.pl.