A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaOgłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

Dodano: 2017.10.12, przez: ARP

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 1055) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz. 476 z późn. zm.) Rada Nadzorcza spółki Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o. (dalej: Spółka) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu („Spółka”).

1.Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
1) posiadać ukończone studia wyższe,
2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
3) korzystać w pełni z praw publicznych,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
6) wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym (preferowany jęz. angielski),
7) dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach działających w branży przemysłowej, w tym drukarek 3D,
8) preferowane wcześniejsze doświadczenie w projektach nakierowanych na optymalizację procesów w przedsiębiorstwach, w tym w obszarze produkcji,
9) doświadczenie w dynamicznym środowisku zajmującym się kreowaniem i wdrażaniem produktów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach.

2.Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenia o:
-ukończeniu wyższych studiów,
-co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
-korzystaniu z pełni praw publicznych,
-posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
-braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
-niekaralności kandydata.
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o. moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”,
5) inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności kandydata,
6) w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku:
a) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Finansów i Rozwoju, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 t.j.), lub
b) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Finansów i Rozwoju, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a tej ustawy.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

5. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. przy ul. Tarnobrzeskiej 9, 26-613 Radom od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.”. Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

6. Zgłoszenia złożone po upływnie terminu wskazanego w pkt 5 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt 1-5, nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 27 października 2017 r.

8. Wstępnej selekcja kandydatów i weryfikacja spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu zostanie przeprowadzona przez firmę doradztwa personalnego Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 75/17.

9. Kandydaci wyselekcjonowani przez Inwentę i dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. którzy złożyli zgłoszenia w terminie określonym w pkt 5 i spełniający wymogi określone w ogłoszeniu, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem kuriera lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z wyselekcjonowanymi kandydatami przez Inwentę i dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w dniu 30 października 2017 od otwarcia zgłoszeń. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

11. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do końca terminu przewidzianego w pkt 5 do składania zgłoszeń w siedzibie Spółki pod adresem 26-613 Radom ul. Tarnobrzeska 8 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: Akt Założycielski Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, Regulamin organizacyjny Spółki.

12. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje w szczególności:
a) Wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) Doświadczenie w opracowywaniu i wrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw
d) Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu podległym zespołem
e) Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
f) Doświadczenie w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie 
g) Doświadczenie i umiejętność pracy w dynamicznym środowisku zajmującym się kreowaniem i wdrażaniem produktów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach.
h) Doświadczenie i umiejętności w nawiązywania i rozwoju kontaktów z szeroką grupą partnerów i organizacji zewnętrznych.
i) Optymalizacja procesów produkcyjnych spółki.

13. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

14. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń - za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

PDF

Data publikacji ogłoszenia 12.10.2017 r.