A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaAktywa

Majątek spółki

wg bilansu na dzień 31.12.2016 (w zł)

A

AKTYWA TRWAŁE

4 662 601 521,18

I

Wartości niematerialne i prawne

2 379 708,18

II

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

III

Rzeczowe aktywa trwałe

40 675 066,29

IV

Należności długoterminowe

759 271 571,80

V

Inwestycje długoterminowe

3 834 389 327,45

VI

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25 885 847,46

B

AKTYWA OBROTOWE

1 639 511 860,12

I

Zapasy

202 969,07

II

Należności krótkoterminowe

386 130 303,47

III

Inwestycje krótkoterminowe

1 251 235 127,56

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 943 460,02

C

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

0,00

D

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

0,00

AKTYWA RAZEM

6 302 113 381,30